Oferta

Każdy pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej podlega okresowemu badaniu technicznemu


Sieć Stacji ZURIS oferuje badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów.  Pojazd przedstawiony do Okresowego Badania technicznego aby uzyskać pozytywny wyniki przeglądu musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z późniejszymi zmianami

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 300 2004.04.04Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085 2004.05.01Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1773 2004.08.14Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604 2007.05.31Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393 2007.10.20Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639 2009.06.20Dz.U. 2011 nr 47 poz. 242 2011.04.04Dz.U. 2011 nr 104 poz. 607 2011.11.24Dz.U. 2012 nr 0 poz. 525 2012.06.16Dz.U. 2012 nr 0 poz. 997 2012.10.08Dz.U. 2013 nr 0 poz. 30 2013.01.19Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1720 2014.01.01Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1077 2015.08.15Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1966 2016.01.01

W Polsce wysokość opłat pobieranych  za przeprowadzone badanie techniczne określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wraz z późniejszymi zmianami

Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302 2005.08.22Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233 2009.09.22

Stacje Kontroli Pojazdów nie mogą ingerować w wysokość pobieranych opłat za badanie techniczne pojazdu. Opłata ta jest ustawowo narzucona wszystkim Stacjom Kontroli Pojazdów.

Dodatkowo w momencie dokonania stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu przez uprawnionego diagnostę naliczana jest opłata 1 zł, która w całości przekazywana jest na CEPIK ( Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców )

Poniżej przedstawiono tabelę opłat za przeprowadzenie badania technicznego pojazdów.

TABELA OPŁAT ZA POBIERANYCH ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Legenda:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. m.w.    – masa własna pojazdu, d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu